S.S. Standard broker

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส
คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส
คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประกันภัยรถยนต์ 3
เบี้ยประหยัด คุ้มครองคู่กรณีที่เราชน โดยเฉพาะความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ความคุ้มครอง
ประเภทกรมธรรม์
ป1 ป2+ ป3+ ป3
คู่กรณี        
- ทรัพย์สิน
- บุคคล
รถเรา
- เสียหาย
*
*
- สูญหาย / ไฟไหม้
คนในรถเรา
- อุบัติเหตุบุคคล
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันตัวผู้ขับขี่
* หมายเหตุ
- อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือ กำลังไฟฟ้า รวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง

บริษัทประกันภัย

ภายใต้การกำกับดูแลของ